Back to Top
 
 
 

O operatorach

Język JavaScript potrafi wykonywać działania matematyczne. Do ich wykonywania służą operatory logiczne i operatory porównania.

Są to:

Znak Opis  Przykład Zwracana wartość
== znak równości 2 == 4 false
!= znak nierówności 2 != 4 true
> większe niż  2 > 4 false
mniejsze niż 2 < 4  true
>=  większe lub równe  2 >= 4 false
<=  mniejsze lub równe 4 <= 4  true
&& ((2<10) && (3>1)) true
|| lub  ((5 == 5) || (3 == 5)) true
zaprzeczenie !(5 == 3)  true

Ponadto możesz również korzystać ze standardowych operatorów matematycznych takich jak: +, -, *, /.

W JavaScripcie istnieje operator reszty z dzielenia (modulo). Jest on niezwykle przydatny, gdy chcemy sprawdzić, czy dany element jest parzysty. Operator ten przyjmuje znak procenta (%).

 

Oto przykład:

9 % 2; //zwróci 1, bo 9/2 to 4, a 1 to reszta

Oto przykład, na którym możesz poeksperymentować:

 

Zadania

 

Zadanie 1

W kodzie JavaScript znajdziesz kilka zmiennych zawierających wynik porównań liczb, czyli wartości logiczne (booleany) znane Ci z poprzedniej lekcji. W celu zwiększenia czytelności operacje porównań znajdują się w nawiasach. Podmień znaki równości na odpowiednie operatory tak, aby wyniki poniżej w każdym przypadku zwracały true.

Przejdź do pierwszego zadania:

Wskazówka:

var exN = (5 <= 8); //zwraca true, bo 5 jest mniejsze lub równe 8var exN = (5 >= 8); //zwraca false, bo 5 nie jest większe lub równe 8

Zadanie 2

To zadanie jest analogiczne do poprzedniego. Podmień znaki nierówności w zmiennych na odpowiednie operatory tak, aby wyniki poniżej w każdym przypadku zwracały false.

Przejdź do drugiego zadania:

Zadanie 3

Zaczyna się robić trudniej, wprowadzamy operatory logiczne. Omówmy przykład znajdujący się poniżej:

var exN = (5 <= 8) && (1 > 3);

Wartość w zmiennej exN będzie miała wartość false. Dlaczego? Ponieważ komputer wykona następujące czynności:

  • najpierw obliczy wynik równania (5 <= 8). Dostanie wartość true. Wartość ta zostanie na chwilę zapamiętana,
  • następnie obliczy wynik równania (1 > 3). Znowu dostanie wartość false. Wartość ta zostanie na chwilę zapamiętana,
  • na końcu obliczy wynik równania true && false (wartości logiczne zostały zapamiętane w poprzednich krokach). Wynikiem będzie false, która to wartość zostanie zapisana do zmiennej.

W kodzie JavaScript podmień znaki równości lub nierówności na odpowiednie operatory tak, aby wyniki w każdym przypadku zwracały true. Nie zamieniaj operatorów logicznych!

Przejdź do trzeciego zadania:

Zadanie 4

To zadanie jest analogiczne do poprzedniego. W kodzie JavaScript podmień operatory na odpowiednie tak, aby wyniki poniżej w każdym przypadku zwracały false.

Przejdź do czwartego zadania:

 

Odpowiedzi do zadań

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4